info@azkrmiva.cz, Tel. 420 774 425 658 (7.00-16.30)

Úvodní strana > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky azkmiva.cz

Obchodní podmínky společnosti AZkrmiva.cz , se sídlem Luštěnická 714/12, 197 00 Praha 19, IČ 49378759, DIČ CZ7203290435, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka  (dále jen „AZkrmiva.cz“ nebo „prodávající“).

I. Všeobecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a dalších platných právních předpisů.

2. Zákazníkem internetového obchodu AZkrmiva.cz je buď spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen „kupující“) nebo podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je podnikatelem tzn. je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

3. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 NOZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.azkrmiva.cz/. (dále jen „webová stránka“).

4. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a s reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

6. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu zboží nebo služby.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Objednání zboží

1. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká formálním potvrzením objednávky prodávajícím.

2. Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.

3. Prodávající má právo stornovat objednávku i bez udání důvodu a vyhrazuje si tímto právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek ostatních dodavatelů zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, nákladů na přepravu, vzdálenosti apod. žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem (e-mailem, telefonicky nebo i jinak). Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem neprovede.

5. Obrázky uvedené v nabídce u každého produktu jsou pouze ilustrační a nemusí do detailu odpovídat samotnému produktu. Zejména škála barev může být na obrázku mírně odlišná, než u reálného produktu.

6. Od potvrzení objednávky prodávajícím začíná běžet dodací lhůta.

7. Prodávající, má právo odmítnou objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit cenu.

8. Objednávku je možné dodat pouze na území České republiky

III. Doprava a odběr zboží

1) OSOBNÍ ODBĚR NA SMLUVNÍCH VÝDEJNÍCH MÍSTECH

Jedná se o smluvní výdejní místa přepravní firmy Zásilkovna.cz. Na těchto adresách není prodejna ani sklad obchodu Azkrmiva.cz. Vyzvednutí zboží na jednotlivých výdejních místech se řídí obchodními podmínkami společnosti Zásilkovna.cz

Vyzvednutí zásilky zákazníkem:

•             Zákazník je informován SMS zprávou a emailem o tom, že jeho zásilka je připravena k převzetí. Zákazník má 7 dní na vyzvednutí zásilky.

•             Zákazník má možnost vyzvednutí zásilky na základě informace o čísle objednávky a předložení dokladu totožnosti. V takovém případě musí zásilku převzít osoba, jejíž jméno je uvedeno v objednávce zboží.

•            Příjemce, či osoba oprávněná jednat za Příjemce, v okamžiku převzetí zásilku prohlédne a při zřejmých a na obalu zásilky znatelných poškozeních, tato poškození a ztráty oznámí Poskytovateli. Ve chvíli, kdy zásilka opustí prostory Poskytovatele, nelze v žádném z případů uplatnit jakoukoli odpovědnost za škodu."

 Zákazník má možnost si zboží na pobočce rozbalit, zkontrolovat a v případě jakýchkoli nesrovnalostí odmítnout převzetí.

 

2) PŘEPRAVNÍ SLUŽBA

Zboží bude doručeno na adresu, kterou jste uvedli v objednávce, a to zpravidla následující pracovní den od podání.

•             O podání zásilky budete informováni a v den dodání Vás bude kontaktovat kurýr, aby s Vámi upřesnil čas doručení.

Příjemce, či osoba oprávněná jednat za Příjemce, v okamžiku převzetí zásilku prohlédne a při zřejmých a na obalu zásilky znatelných poškozeních, tato poškození a ztráty oznámí Poskytovateli. Ve chvíli, kdy je zásilka převzata od přepravce, nelze v žádném z případů uplatnit jakoukoli odpovědnost za škodu."

Zákazník má možnost si zboží rozbalit, zkontrolovat a v případě jakýchkoli nesrovnalostí odmítnout převzetí. Proto doporučujeme zásilku před převzetím rozbalit a provést optickou kontrolu.

 

 

IV. Kupní smlouva

1. Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět.

2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku".

3. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými právními předpisy. Darovací smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím v 14ti-denní lhůtě, je povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím prodávajícímu.

4. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny.

V. Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ.

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:

· má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

· se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

· zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

· je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

· vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

4. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást nebo opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

5. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7. Ustanovení uvedená v čl. III. odst. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána; na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním; u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

VI. Právo na odstoupení od smlouvy

1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozím odstavci, a kupující v něm uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a případně čísla účtu pro vrácení peněz.

3. Pokud jste již zboží obdržel/a a převzal/a, zašlete jej zpět na naši adresu uvedenou v sekci kontakty a to za následujících podmínek:

  • musí být nepoškozené
  • musí být kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) s originálem dokladu o koupi a v originálním, rovněž nepoškozeném balení (obalu), v případě, že v takovém bylo zakoupeno.
  • Zboží zasílejte zpět výhradně jako „pojištěné“, jelikož za jeho ztrátu, poškození nebo úbytek ručí až do přijetí adresátem zásadně jeho odesilatel.
  • Zásilky odeslané „na dobírku“ nebude možné přijmout a budou v souladu se zákonem jako nevyžádané odmítnuty.
  • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 10-ti pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případně doručení nekompletního zboží či zboží ve stavu i/ještě jinak odporujícímu výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.
  • Bude-li předání zboží provedeno na prodejně nebo pobočce, obdržíte částku v hodnotě zboží v době nákupu (uvedenou na dokladu o koupi) obratem proti vrácenému a zkontrolovanému původně zakoupenému zboží.
  • Náhrada za vrácenou objednávku nezahrnuje expediční náklady spojené s původní objednávkou (poštovné).

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nelze odstoupení od spotřebitelské smlouvy jako bezvadný právní akt akceptovat a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

4. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit též vzorový reklamační formulář poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla skladovací jednotky Strakonická 876, 159 00 Praha – Velká Chuchle či na adresu elektronické pošty info@azkrmiva.cz.

5. V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6. V souladu s ustanovením § 1833 NOZ na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst snížení hodnoty vráceného zboží.

7. Právo na odstoupení od smlouvy kupující v souladu s ustanovením § 1837 NOZ nemá zejména, v případě smluv:

· o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

· o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

· o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

· o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

· o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

· uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

· o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

VII. Evidence tržeb

1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

2. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané emailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

VIII. Dárkové certifikáty

1. Dárkové certifikáty jsou ceninami vydávanými prodávajícím a uplatnitelnými pouze k nákupu u prodávajícího. Kód na certifikátu slouží k technickému způsobu realizace ceniny. V případě nedokončení nákupu či odstoupení od smlouvy ve 14denní lhůtě prodávající může vygenerovat kupujícímu náhradní kód. Případným vygenerováním nového kódu nedochází ke změně ceniny.

2. Okamžik tržby z pohledu zákona o evidenci tržeb v případě platby dárkovým certifikátem nastává k okamžiku expedice zboží kupujícímu.

 

IX. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

X. Závěrečná ustanovení

1. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@azkrmiva.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

2. Jak prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího je popsáno v sekci Ochrana osobních údajů zákazníků. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona.

4. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

 

Tyto obchodní podmínky jsou pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností AZkrmiva.cz